Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Loading color scheme

Privacy policy

Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się za pomocą formularza kontaktowego przez stronę WWW

Szanowni Państwo,
Wypełniając art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 2016 Nr
119 poz. 1) informujemy, że:


1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Medyczne Silesiana Sp z o.o.
zwany dalej: „Administratorem”. Można skontaktować się z Administratorem pisząc na
adres: ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze lub telefonując pod numer: 32 274 47 56. Kontakt z
Inspektorem Ochrony Danych: iod@itmedo.pl


2. Państwa dane przetwarzane są w celu związanym z prowadzeniem korespondencji,
nawiązania kontaktu i udzieleniu odpowiedzi.


3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.


4. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na
podstawie przepisów prawa, upoważnionym pracownikom, podmiotom przetwarzającym na
podstawie umowy powierzenia.


5. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne.


6. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.


9. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.


10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.